Maliit pa lang ang naiipon niya

Dating pagkatao ng

Ang kilalanin ng lubusan ang Panginoong Jesu-Cristo ang dapat na mas bigyang panahon at gawa. Hindi tayo magiging tunay na manggagawang Cristiano kung wala tayong ginagawa ukol sa paglilinang ng ating buhay Cristiano. Ang pag papasakit sa mga magulang ay ang pinakamasama, kasunod ng iba pang malalapit na kamag-anak at mga kapitbahay.

Ang nakaraang pamumuhay na sumama nang sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Ang akala nila, ito ay katulad din ng ibang mga iglesiang itinatag ng kung sinu-sinong tao rito sa mundo. Ang lahat ng tsismis ay hindi pareho sa mga tuntunin ng kasalanan.

The truth will set you free. Hindi tayo nagbabasa o nag-aaral ng Biblia para lang dumami ang ating kaalaman.

Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. Nagsigawa pa sila ng maraming kababalaghan sa pangalan ni Cristo.

Ang akala nila ito

Ang mga sangkap ng kanyang katawan o Iglesia. Walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Naikuyom ni Louie ang palad, tumayo at umalis na sa meeting room. Matalino siya pero nagtyatyaga siya sa ganito, natatakot kasi siyang wala nang ibang tumanggap pa sa kanya.

Ang nakaraang pamumuhay na sumama nang

Siya at ang mga taong sumasampalataya sa Kanya. Hindi sila pumasok kay Cristo o hindi nag-iglesia ni Cristo. Dahil sa batas ng Diyos sa taong nagkakasala. Subalit halos ganyan ang ating pagiging Cristiano. Kung ano man ang totoo sa iyong pagkatao, ito ang magiging foundation ng iyong personal truth.

Naging mabait na amo ang binata, mahal niya ang bawat empleyado. Wala nang kamatayan, walang dalamhati o panambitan man, o hirap pa man. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, na napapahamak dahil sa masasamang pita. Ito ay personal power kung ang gabay ay mula sa kalooban.